Saemiej åålmegebiejjie – Samenes nasjonaldag

Snåsa

| 06/02/2023 - 06/02/2023

PROGRAMME: (norsk lenger ned)

09.00: Saevegebijjiedimmie internaaten lïhke, Åarjel saemiej skuvle

09.20: Programme Snåasen skuvle, kultuvresavka

11.00: Gyrhkesjimmie, Soknestuggu

SAEMIEN SIJTESNE:

Gahpode 11.30–1800

12.45: Daan beajjetje håalome, Maja Krihke Jåma

13.00: Rïhpestimmie vuesiehtimmeste, ”Båajas giejh”, studeenth Saemien jïlleskuvlesne

13.30: Gærjabæjhkoehtimmie lohkeminie maanide jïh noeride - “Beerkh mannem”

16.30: Noeri håalome, Saemien Sijte

16.40: “Våhkoen baakoe”, 52 saemien baakoeh dej gaektsie jaepieboelhki bïjre

16.45: Kulturelle boelhke kultuvreskuvline

17.15: Åenehks filme vuesietibie: “Techno Ahcci”

 

 

PROGRAM:

09.00: Flaggheising ved internatet, Åarjel-saemiej skuvle

09.20: Program ved Snåsa skole, kultursalen

11.00: Gudstjeneste, Soknestuggu

 

PÅ SAEMIEN SIJTE:

Saemien Sijte har åpent fra 11.30 – 18.00.

12.45: Tale for dagen, Maja Krihke Jåma

13.00: Åpning av utstilling “Båajas giejh” med studenter ved Sami allaskuvla

13.30: Boklansering med høytlesning - “Beerkh mannem”

16.30: Ungdommens tale for dagen, Saemien Sijte

16.40: Presentasjon av ukas ord, 52 samiske ord fra de åtte årstidene

16.45: Kulturelt innslag v/ kulturskolen

17.15: Kortfilm: “Techno Ahcci”

Servering av kaffe og kaker!
Kakene sponses av Statsforvalteren, Sametinget og Gïelem nastedh.

Salg av lunsj og middag på Saemien Sijte 11.30–17.30

Arrangører:
Gïelem nastedh, Snåsa kommune, Saemien Sijte og Åarjel-saemiej skuvle